Règim de reserva de places d’allotjament

En absència de pacte exprés entre les parts, s’entendrà que ambdues parts han convingut les següents normes sobre el règim de reserva de places d’allotjament:

  • La bestreta o paga i senyal podrà consistir com a màxim en un 40% de l’import que resulti d’acord amb les places i nombre de dies pels quals s’efectuï la reserva.
  • Si el desistiment o anullació es comunica amb més de 7 i menys de 15 dies d’antelació a l’assenyalat per a l’ocupació, el propietari podrà retenir el 50% de l’import del dipòsit.
  • Si l’anullació es comunica a l’allotjament turístic rural en els 7 dies anteriors a l’assenyalat per a l’ocupació quedarà a disposició del propietari la quantitat rebuda en concepte de paga i senyal o dipòsit.
  • Si els clients, sense previ avís, no arriben abans de les 20 hores del dia assenyalat per al començament de l’estada, s’entendrà que queda anullada la reserva, llevat que prèviament es concreti entre el client i el propietari una hora d’arribada posterior.
  • Si efectuada la reserva, l’allotjament turístic rural no pogués portar-la a la pràctica arribat el dia fixat, haurà d’indemnitzar el client per tots els perjudicis ocasionats que resultin degudament acreditats, independentment de les sancions administratives que corresponguin.

En els casos de resolució, anullació i cancellació de la reserva de places d’allotjament, i si manca un pacte exprés entre les parts, s’entendrà que s’apliquen supletòriament els preceptes de la Llei 21/1995, de 6 de juliol, de viatges combinats, que regulen els supòsits esmentats respecte del contracte de viatges combinats.